Fakta om bistick och bins farlighet

Många som är rädda för bin (och getingar) hänvisar ofta till den gamla myten, att tre getingstick kan döda en människa och sju är tillräckligt för att döda en häst. Bortsett ifrån att det här rör sig om rent nonsens och denna vanföreställning säkerligen har kostat millioner getingsamhällen livet, så är det svårt att ändra på folks vidskepelse och rädsla för bin.

Inom toxikologin (läran om gifterna och deras verkningar) anges en substans giftighet som LD50. Detta tal symboliserar den giftmängd vid vilken hälften av de utsatta personerna eller djuren dör. LD50 innebär för människa cirka 2,8 mg/kg kroppsvikt. (Schmidt, 1992).
Detta motsvarar 19 stick under förutsättning att hela den totalt möjliga giftmängden injicerats.
För en man på 70 kg blir det 1330 bistick. Mestadels överlever människan dock betydligt fler stick.
1964 beskrev Murray ett fall där en man överlevde 2243 bistick. I Guinness rekordbok från 1973 beskrivs ett fall där en person överlevt 2443 bistick. Sådana skildringar är sällsynta, eftersom människans normala reaktion är att fly.

Generellt är kontakten med bin inte livshotande. Enligt en amerikansk statistisk uppgift från 1986 härrör 0,0008 % av alla dödsfall från bistick. Dubbelt så ofta dödas människor av blixtnedslag, 5 gånger oftare av hundbett eller av fall från hästar och 2.750 gånger oftare i trafikolyckor (Schmidt, 1992). Vid en direkt siffermässig jämförelse betyder detta att en hund är 100.000 gånger livsfarligare än ett bi. I Förbundsrepubliken Tyskland dog under tidsperioden 1980-1990 sammanlagt 7.758.749 personer.
Av dessa var det 135 dödsfall som hade samband med bi- eller getingstick. Det ger ett dödstal på 0,00017 procent. Talet ligger 5 gånger lägre än antalet människor som dödats av enbart bistick i USA. Skillnaden mellan Tyskland och USA kanske kan förklaras av de tyska biodlarnas framgångar i sina ansträngningar att avla fram fromma bin. Sätter man talet för de genom insektsstick dödade människorna emot talet för dem som är hotade därför att de besväras av allergi, så innebär resultatet att det endast är fråga om 0,0000004 procent av de hotade som verkligen dör av insektsstick.

I Sverige är dödsfall med bin inblandade mycket sällsynta. Institutionen för rättsmedicin vid Umeå universitet undersökte de dödsfall som berodde på insektsstick under perioden 1975 tom 1984, 21 stycken.
20 fall konstaterades vara getingstick och ett var bistick. Det var en biodlare som var oförsiktig när han skulle ta reda på en svärm, han fick så många stick att han dog.

För människor med allergi mot insektsstick är naturligtvis ett bistick farligt. Risken är dock större att få ett getingstick även om det finns bisamhällen i närheten.

Många ser inte skillnad på ett bi och en geting. De flesta biodlare får, speciellt under s.k. getingsomrar, av sina grannar höra hur deras bin terroriserar folk vid mat- och fikaborden. Men det är inte bin utan getingar som är i farten. Bin bryr sig inte om saft eller bullar, och absolut inte kött och andra animaliska produkter, de är ”vegetarianer”. Det är däremot inte getingarna. De samlar ”kött” (för det mesta andra insekter) för att föda upp sina egna larver.

Sommaren 1995 var den värsta getingsommaren sedan 1959.
Många jordgubbsland skövlades av getingar, bin kan, dock i ringa omfattning, ge sig på övermogna bär.

Till Faktasida

Lämna ett svar