Varroakvalster

Varroakvalstret (Varroa destructor), är en parasit som lever på honungsbin.
Den vuxna honan är rödbrun och mäter c:a 1,1 x 1,6 mm.
Kvalstret, som lever av binas blodvätska (hemolymfa), angriper både vuxna bin och biyngel.

Varroa kan bara föröka sig på biyngel. Kvalsterhonorna går ned i yngelcellerna innan bina täcker dem med vaxlock. Hela fortplantningsprocessen, äggläggning och parning, sker i den täckta cellen.

När biet är fullbildat och kryper ut ur cellen följer den ursprungliga kvalsterhonan och hennes fullbildade honliga avkomma med ut ur cellen. Varroahannen och de outvecklade stadierna av varroahonorna dör inom kort och dessa har således inget liv utanför yngelcellen.
Varroa i yngelcell
Varroa i yngelcell

Kvalstrens antal kan fördubblas på ungefär 25 dygn under yngelsäsongen. I extrema fall kan antalet öka mer än
100 gånger på en säsong. En del kvalster dör under vintern, men i medeltal sker det ungefär en tiodubbling av
kvalster från en säsong till den nästa.
Om inte kvalstren bekämpas dukar samhället under inom några få år. Det finns en rad olika metoder och medel för bekämpning av varroakvalster. Dessa kan delas upp i två huvudgrupper: kemiska bekämpningsmedel och ekologiska bekämpningsmetoder/medel.

Till Faktasida

Lämna ett svar